Manuál - manažer týmu - Peoplix

Manuál manažera týmu

360° angažovanost, kultura, spolupráce v týmech

1. Základní charakteristika

Peoplix je webová aplikace k posouzení efektivity pracovních týmů v organizaci. Zaměřuje se na 3 oblasti: angažovanost včetně faktorů, které ji ovlivňují, týmovou kulturu a chování jednotlivců.

Peoplix funguje na principu 360° zpětné vazby v týmu. Každý člen týmu má možnost hodnotit všechny další členy bez ohledu na vztah podřízenosti a nadřízenosti.

Peoplix probíhá formou kampaní. Kampaň je zahájena rozesláním pozvánek a ukončena podle nastaveného data. V průběhu kampaně mají účastníci možnost opakovaného přístupu ke svým rozpracovaným dotazníkům.

2. Přidání a odebrání účastníka týmu

Pokud tuto funkci máte povolenu, můžete měnit složení svého týmu. Ze seznamu účastníků můžete účastníky do týmu přidávat, nebo je ze svého týmu můžete odstranit. Doporučujeme konzultovat tyto změny s hlavním administrátorem.

Účastníci zařazení do stejného týmu se hodnotí navzájem. Účastník musí být členem alespoň jednoho týmu, počet týmů není omezen. Za každý tým, jehož je členem, odpovídá účastník na jeden dotazník.

Doporučený počet členů týmu je 5-12. Při menším počtu členů může být ohrožena anonymita výsledků, při větším počtu se prodlužuje doba vyplnění dotazníku. Z technického hlediska však počet členů týmu nijak omezen není.

Manažer týmu je informován emailem s odkazem do aplikace, kde si nastaví heslo pro další přístup.

Každý účastník může být členem libovolného počtu týmů.

Účastníky můžete přidávat, odebírat a upravovat až do ukončení přípravy. Poté, co je kampaň spuštěna, to již není možné. Můžete pouze vytvořit novou kampaň.

3. Výsledky a jejich struktura

Po ukončení kampaně jsou účastníci, manažeři a administrátoři informování emailem s odkazem na její výsledky. V případě placených účtů, kdy platba ještě nebyla provedena, jsou také informováni emailem, ale výsledky se zpřístupní až po zaplacení.

Účastníci kampaně si pro přístup k výsledkům zvolí svoje heslo. Později mohou k výsledkům přistupovat na základě svého emailu a hesla ze stránky https://peoplix.com nebo odkazu z webu www.peoplix.com.

Dostupnost výsledků se řídí zařazením účastníka v organizační struktuře.

Výsledky jsou barevně rozlišeny: firemní výsledky (zelená), týmové výsledky (oranžová) a individuální výsledky (modrá). Výsledky, které chcete prohlížet, vyberete z rozbalovací nabídky v záhlaví stránky, k výsledkům týmu se můžete dostat také ze záložky Týmy (Výsledky firmy) kliknutím na jeho název, k výsledkům jednotlivce ze záložky Členové (Výsledky týmu) kliknutím na jeho jméno. Na stránce výsledků jsou vždy 4 záložky. Výsledky můžete exportovat ve formátu pdf (ikona vedle záložek vpravo).

          

 

Výsledky firmy a týmu

Záložka Angažovanost

 • Průměrná angažovanost všech hodnocených pracovníků tak, jak byli hodnoceni svými kolegy v týmu
 • Průměrné hodnoty 5 faktorů ovlivňujících angažovanost (smysl práce, autonomie, osobní růst, vliv, sounáležitost) tak, jak byly hodnoceny kolegy v týmu
 • Četnost výskytu hodnot angažovanosti hodnocených pracovníků
 • Četnost výskytu odpovědí na otázky v části Angažovanost
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Kultura

 • Profil firemní (týmové) kultury jako průměr hodnocení účastníků; čím vyšší je bodové hodnocení, tím více se daný typ ve skutečné kultuře projevuje, kladné hodnoty odpovídají preferovaným typům, součet bodů u všech čtyřech typů je nula, podrobnější vysvětlení je v rozevíracích polích
 • Preferované hodnoty spolu s mírou preference
 • Četnost výskytu bodového hodnocení jednotlivých typů kultury v odpovědích účastníků – ukazuje rozptyl názorů účastníků
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Osobní styl

 • Průměrný profil chování všech hodnocených pracovníků tak, jak byli hodnoceni svými kolegy v týmu; čím vyšší je bodové hodnocení, tím více se daný typ chování projevuje, kladné hodnoty odpovídají preferovaným typům, součet bodů u všech čtyřech typů je nula, podrobnější vysvětlení je v rozevíracích polích
 • Četnost výskytu bodového hodnocení jednotlivých typů chování v hodnocení účastníků – ukazuje variabilitu typického chování účastníků
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Týmy (výsledky firmy), resp. Členové (výsledky týmu)

 • Srovnání výsledků jednotlivých týmů (výsledky firmy: průměrná angažovanost členů týmu, týmová kultura, průměrný profil chování), resp. členů týmu (výsledky týmu: angažovanost členů týmu, týmová kultura podle hodnocení daného účastníka, profil chování účastníka)
 • Jednotlivé týmy, resp. členy je možno seřadit podle hodnoty (od největší k nejmenší): angažovanosti, typu kultury, typu chování; kritérium třídění vyberete opakovaným kliknutím na symbol šipky v záhlaví
 • Kliknutím na název týmu, resp. jméno člena se dostanete k týmovým, resp. individuálním výsledkům
 • Manažer týmu je označen podtržením
Platí pro výsledky firmy:
 • Dva korelační grafy ukazují vliv typu týmové kultury resp. typu chování na průměrnou angažovanost členů týmu; pro lepší přehled můžete zobrazení jednotlivých typů vypnout kliknutím na barevný obdélník v záhlaví grafu
 • Body v grafech odpovídají jednotlivým týmům, velké body označují hodnoty více týmů
 • Body grafu jsou proloženy 4 přímky, přímka rostoucí zleva doprava značí typ kultury nebo chování, který zvyšuje angažovanost

Individuální výsledky

Záložka Angažovanost

 • Angažovanost účastníka tak, jak byl hodnocen svými kolegy v týmu
 • Hodnoty 5 faktorů ovlivňujících angažovanost (smysl práce, autonomie, osobní růst, vliv, sounáležitost) tak, jak byly hodnoceny kolegy v týmu
 • Číselné údaje porovnávají hodnotu angažovanosti a 5 faktorů podle vlastního hodnocení účastníka a jeho hodnocení kolegy v týmu
 • Četnost výskytu hodnot angažovanosti podle hodnocení kolegů, šipka označuje vlastní hodnocení
 • Četnost výskytu odpovědí na otázky v části Angažovanost, šipky označují vlastní hodnocení
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Kultura

 • Hodnocení týmové kultury jednotlivými členy; čím vyšší je bodové hodnocení, tím více se daný typ ve skutečné kultuře projevuje, kladné hodnoty odpovídají preferovaným typům, součet bodů u všech čtyřech typů je nula, podrobnější vysvětlení je v rozevíracích polích
 • Číselné hodnoty porovnávají hodnocení účastníka a průměr hodnocení ostatních
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Osobní styl

 • Hodnocení chování účastníka jeho kolegy v týmu a vlastní hodnocení; čím vyšší je bodové hodnocení, tím více se daný typ chování projevuje, kladné hodnoty odpovídají preferovaným typům, součet bodů u všech čtyřech typů je nula, podrobnější vysvětlení je v rozevíracích polích
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Zprávy a Moje týmy (nezobrazí se, pokud nejsou data)

 • Zprávy a sdělení zaslaná účastníkovi jeho kolegy v týmu
 • Výsledky v týmech, kterých je členem (je-li členem více týmů)

4. Role a oprávnění

Hlavní administrátor společnosti

 • Zakládá účet společnosti a nastavuje k němu přístup
 • Může udělit práva administrátora společnosti
 • Zadává účastníky kampaně
 • Vytváří organizační strukturu a manažerům týmů určuje oprávnění k její editaci
 • Vytváří kampaň
 • Může sledovat průběžnou účast v kampani
 • Má přístup ke všem výsledkům kampaně kromě vlastních odpovědí účastníků a jim poslaných osobních zpráv
 • Může, ale nemusí být manažerem týmu nebo účastníkem

Administrátor společnosti

 • Zadává účastníky kampaně
 • Vytváří organizační strukturu a manažerům týmů určuje oprávnění k její editaci
 • Vytváří kampaň
 • Může sledovat průběžnou účast v kampani
 • Má přístup k výsledkům kampaně podle svého postavení v organizační struktuře
 • Může, ale nemusí být manažerem týmu nebo účastníkem

Manažer týmu

 • Přidává nebo odebírá účastníky ke svému týmu, pokud je tato funkce umožněna
 • Může sledovat průběžnou účast v kampani
 • Má přístup k výsledkům kampaně svého týmu a jeho členů kromě vlastních odpovědí účastníků a jim poslaných osobních zpráv
 • Manažer týmu je zároveň účastníkem

Účastník

 • Má přístup k vlastnímu hodnocení v kampani včetně vlastních odpovědí a jemu zaslaných osobních zpráv
5. Interpretace výsledků

K výsledkům kampaně je možno přistupovat po jejím ukončení a po neomezenou dobu. Přístup je možný na základě emailu a hesla ze stránky https://peoplix.com nebo odkazu z webu www.peoplix.com.

Peoplix poskytuje výsledky ve 3 úrovních: firemní, týmové a individuální. Oprávnění k přístupu se řídí zadanou organizační strukturou. Peoplix umožňuje porovnávat výsledky různých kampaní mezi sebou (uchovává historická data).

Existuje mnoho možností, jak s výsledky pracovat podle toho, které informace chcete získat a jak budou využívány.

Příklad postupu při analýze výsledků:
 1. Angažovanost na úrovni organizace a stav faktorů, které ji ovlivňují
 2. Pareto křivky angažovanosti
 3. Odpovědi na jednotlivé otázky v sekci Angažovanost
 4. Typ organizační kultury
 5. Převládající chování v organizaci
 6. Porovnání týmů z hlediska angažovanosti
 7. Nejvíce a nejméně angažované týmy, jejich kultura a chování
 8. Vliv stylu chování vedoucích týmů na angažovanost
 9. Srovnání chování vedoucích v týmech, které vedou, a v pier-to-pier týmech
6. Důvěrnost a bezpečnost

Peoplix je založen na principu anonymity odpovědí. To znamená, že ani účastníci, ani administrátoři nemají přístup k tomu, kdo jak na kterou otázku odpovídal.

Manažeři týmů mají přístup k informacím, jak byli členové jejich týmu, případně týmů jim podřízených, hodnoceni ostatními členy týmu. Tyto údaje jsou anonymní.

Každý účastník má přístup k vlastnímu hodnocení ostatními členy týmu. Tyto údaje jsou anonymní. Má přístup i k sebehodnotícím odpovědím na otázky v části angažovanost a k jemu zaslaným osobním zprávám.

Databáze Peoplix jsou zabezpečeny proti neoprávněnému zásahu zvenčí i zevnitř.