Manuál - účastník - Peoplix

Manuál účastníka

360° angažovanost, kultura, spolupráce v týmech

1. Základní charakteristika

Peoplix je webová aplikace k posouzení efektivity pracovních týmů v organizaci. Zaměřuje se na 3 oblasti: angažovanost včetně faktorů, které ji ovlivňují, týmovou kulturu a chování jednotlivců.

Peoplix funguje na principu 360° zpětné vazby v týmu. Každý člen týmu má možnost hodnotit všechny další členy bez ohledu na vztah podřízenosti a nadřízenosti.

Peoplix probíhá formou kampaní. Kampaň je zahájena rozesláním pozvánek a ukončena podle nastaveného data. V průběhu kampaně mají účastníci možnost opakovaného přístupu ke svým rozpracovaným dotazníkům.

Smyslem kampaně je přispět k rozvoji vaší organizace a větší spokojenosti a angažovanosti všech pracovníků.

2. Přístup k dotazníku

Pro přístup k dotazníku použijte odkaz z mailu, který jste dostali. Na úvodní stránce jsou základní informace, jak s dotazníkem pracovat.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pomocí odkazu z emailu se k němu zase vrátit. Vaše předchozí odpovědi zůstanou uloženy.

3. Vyplňování dotazníku

V dotazníku budete hodnotit kulturu týmu a svoje kolegy. Můžete být členem jednoho nebo více týmů. Za každý tým budete vyplňovat jeden dotazník.

Dotazník sestává z 48 otázek. Prvních 12 se týká kultury vašeho týmu. Vyjadřujte se k obvyklým postojům a jednání ve vašem týmu. Zbývající otázky se týkají vás a vašich kolegů. V každé otázce se postupně vyjádříte k sobě a ostatním.

Vaše odpovědi v dotazníku neznamenají pochvalu, ani kritiku. Pouze popisují prostředí, ve kterém pracujete.

Kolegy, ke kterým se budete vyjadřovat, můžete vybrat před 13. otázkou. V základním nastavení je hodnocení všech vašich kolegů, ale odškrtnutím ze seznamu to můžete změnit. Hodnoťte ty kolegy, které opravdu znáte. Čím více kolegů ohodnotíte, tím budou výsledky průzkumu užitečnější.

Výběr kolegů k hodnocení dobře zvažte, protože později jej již nebudete moct změnit. Hodnocení je anonymní, nikdo neuvidí, jak jste odpovídali.

4. Výsledky a jejich struktura

Po ukončení kampaně jsou účastníci informování emailem s odkazem na její výsledky.

Pro přístup k výsledkům si zvolte svoje heslo. Později můžete k výsledkům přistupovat na základě svého emailu a hesla ze stránky https://peoplix.com nebo odkazu z webu www.peoplix.com.

Dostupnost výsledků se řídí zařazením účastníka v organizační struktuře.

Na stránce výsledků jsou 4 záložky. Výsledky můžete exportovat ve formátu pdf (ikona vedle záložek vpravo).

Záložka Angažovanost

 • Angažovanost účastníka tak, jak byl hodnocen svými kolegy v týmu
 • Hodnoty 5 faktorů ovlivňujících angažovanost (smysl práce, autonomie, osobní růst, vliv, sounáležitost) tak, jak byly hodnoceny kolegy v týmu
 • Číselné údaje porovnávají hodnotu angažovanosti a 5 faktorů podle vlastního hodnocení účastníka a jeho hodnocení kolegy v týmu
 • Četnost výskytu hodnot angažovanosti podle hodnocení kolegů, šipka označuje vlastní hodnocení
 • Četnost výskytu odpovědí na otázky v části Angažovanost, šipky označují vlastní hodnocení
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Kultura

 • Hodnocení týmové kultury jednotlivými členy; čím vyšší je bodové hodnocení, tím více se daný typ ve skutečné kultuře projevuje, kladné hodnoty odpovídají preferovaným typům, součet bodů u všech čtyřech typů je nula, podrobnější vysvětlení je v rozevíracích polích
 • Číselné hodnoty porovnávají hodnocení účastníka a průměr hodnocení ostatních
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Osobní styl

 • Hodnocení chování účastníka jeho kolegy v týmu a vlastní hodnocení; čím vyšší je bodové hodnocení, tím více se daný typ chování projevuje, kladné hodnoty odpovídají preferovaným typům, součet bodů u všech čtyřech typů je nula, podrobnější vysvětlení je v rozevíracích polích
 • Srovnání výsledků předchozích kampaní (jen pro účet FLEXi)

Záložka Zprávy a Moje týmy (nezobrazí se, pokud nejsou data)

 • Zprávy a sdělení zaslaná účastníkovi jeho kolegy v týmu
 • Výsledky v týmech, kterých je členem (je-li členem více týmů)

5. Role a oprávnění

Hlavní administrátor společnosti

 • Zakládá účet společnosti a nastavuje k němu přístup
 • Může udělit práva administrátora společnosti
 • Zadává účastníky kampaně
 • Vytváří organizační strukturu a manažerům týmů určuje oprávnění k její editaci
 • Vytváří kampaň
 • Může sledovat průběžnou účast v kampani
 • Má přístup ke všem výsledkům kampaně kromě vlastních odpovědí účastníků a jim poslaných osobních zpráv
 • Může, ale nemusí být manažerem týmu nebo účastníkem

Administrátor společnosti

 • Zadává účastníky kampaně
 • Vytváří organizační strukturu a manažerům týmů určuje oprávnění k její editaci
 • Vytváří kampaň
 • Může sledovat průběžnou účast v kampani
 • Má přístup k výsledkům kampaně podle svého postavení v organizační struktuře
 • Může, ale nemusí být manažerem týmu nebo účastníkem

Manažer týmu

 • Přidává nebo odebírá účastníky ke svému týmu, pokud je tato funkce umožněna
 • Může sledovat průběžnou účast v kampani
 • Má přístup k výsledkům kampaně svého týmu a jeho členů kromě vlastních odpovědí účastníků a jim poslaných osobních zpráv
 • Manažer týmu je zároveň účastníkem

Účastník

 • Má přístup k vlastnímu hodnocení v kampani včetně vlastních odpovědí a jemu zaslaných osobních zpráv
6. Interpretace výsledků

K výsledkům kampaně je možno přistupovat po jejím ukončení a po neomezenou dobu. Přístup je možný na základě emailu a hesla ze stránky https://peoplix.com nebo odkazu z webu www.peoplix.com.

Peoplix poskytuje výsledky ve 3 úrovních: firemní, týmové a individuální. Oprávnění k přístupu se řídí zadanou organizační strukturou. Peoplix umožňuje porovnávat výsledky různých kampaní mezi sebou (uchovává historická data).

Existuje mnoho možností, jak s výsledky pracovat podle toho, které informace chcete získat a jak budou využívány.

Příklad postupu při analýze výsledků:
 1. Angažovanost na úrovni organizace a stav faktorů, které ji ovlivňují
 2. Pareto křivky angažovanosti
 3. Odpovědi na jednotlivé otázky v sekci Angažovanost
 4. Typ organizační kultury
 5. Převládající chování v organizaci
 6. Porovnání týmů z hlediska angažovanosti
 7. Nejvíce a nejméně angažované týmy, jejich kultura a chování
 8. Vliv stylu chování vedoucích týmů na angažovanost
 9. Srovnání chování vedoucích v týmech, které vedou, a v pier-to-pier týmech
7. Důvěrnost a bezpečnost

Peoplix je založen na principu anonymity odpovědí. To znamená, že ani účastníci, ani administrátoři nemají přístup k tomu, kdo jak na kterou otázku odpovídal.

Manažeři týmů mají přístup k informacím, jak byli členové jejich týmu, případně týmů jim podřízených, hodnoceni ostatními členy týmu. Tyto údaje jsou anonymní.

Každý účastník má přístup k vlastnímu hodnocení ostatními členy týmu. Tyto údaje jsou anonymní. Má přístup i k sebehodnotícím odpovědím na otázky v části angažovanost a k jemu zaslaným osobním zprávám.

Databáze Peoplix jsou zabezpečeny proti neoprávněnému zásahu zvenčí i zevnitř.